Przejdź do treści

Deklaracja dostępności serwisu www.osirmokotow.waw.pl

Deklaracja dostępności serwisu www.osirmokotow.waw.pl

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.osirmokotow.waw.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu www.osirmokotow.waw.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019.04.03
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.04.05
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 2. Brak narzędzi kontaktowych (tłumacz migowy online).
 3. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 4. Niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
 5. Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 6. Na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 7. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 8. Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 9. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 10. Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 11. Na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 2. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 3. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza.
 4. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych
 5. Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 6. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.03.31
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.11.30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Patryk Kuliński,
adres poczty elektronicznej: p.kulinski@osirmokotow.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer +48 22 325 46 05

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kompleks Sportowy na ul. Niegocińskiej 2A w Warszawie

Zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne. Dostęp do budynku odbywa się po schodach lub od frontu po pochylni, która prowadzi do drugiego frontowego wejścia. Obiekt wyposażony jest w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych jak pętla indukcyjna, toalety, przebieralnie, prysznice. Same pomieszczenia wymagają pewnych usprawnień, ponieważ częściowo nie są zgodne z Warszawskimi Standardami Dostępności. Przed wejściem głównym, wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.

Kompleks boisk sportowych Moje Boisko  ORLIK 2012 na ul. Chełmskiej 23 w Warszawie

Dostęp do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zapewniony jest po pochylni. W wejściu do pomieszczenia znajduje się próg o wysokości 5cm . Do boisk zapewniony jest dostęp po utwardzonym dojściu. Obiekt wyposażony jest w toaletę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia wymagają pewnych usprawnień, ponieważ częściowo nie są zgodne z Warszawskimi Standardami Dostępności. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.

Moje boisko Orlik 2012 na ul. Kazimierzowskiej 58 w Warszawie

Dostęp do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zapewniony jest po pochylni o szerokości 210cm. Obiekt wyposażony jest w toaletę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami. W wejściu do toalety dla osób niepełnosprawnych znajduje się próg o wysokości 3 cm . Do boisk zapewniony jest dostęp po utwardzonym dojściu. Pomieszczenia oraz pochylnia wymagają pewnych usprawnień, ponieważ częściowo nie są zgodne z Warszawskimi Standardami Dostępności. W okresie zimowym,  nad boiskiem do piłki nożnej, stawiana jest hala pneumatyczna. W wejściach do hali znajdują się progi o wysokości do 6cm. Z powodu podciśnienia panującego w hali, otwarcie drzwi wymaga użycia dużej siły. Wejście dla osób mających problem z poruszaniem się, możliwe jest przy pomocy pracownika dyżurującego na obiekcie. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.

Teren Rezerwatu Przyrody Jeziorko Czerniakowskie, Miejskie kąpielisko sezonowe na ul. Jeziornej 4 w Warszawie

Budynek dopuszczony jest do użytkowania tylko jako obiekt magazynowy i formalnie nie znajduje się w zasobach  OSiR  m.st. Warszawy dz. Mokotów. Do kąpieliska brak jest utwardzonego dojścia. Na terenie kąpieliska, jest zewnętrzna przebieralnia posiadające odpowiednie wymiary, przystosowane dla osób poruszających się na wózkach. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.

Siedziba OSiR  m.st. Warszawy dz. Mokotów na ul. Olkuskiej 3 Warszawa

Obiekt nie zapewnia wolnych od barier poziomych przestrzeni komunikacyjnych. Drzwi wejściowe mają szerokość 80 cm, w wejściu jest próg o wysokości 3,5 cm. Za wejściem nie zapewniano odpowiedniej przestrzeni do swobodnego manewrowania.  W siedzibie nie są świadczone żadne podstawowe usługi OSiR m.st. Warszawy dz. Mokotów. W przypadku potrzeby załatwienia spraw  w siedzibie, istnieje możliwość zorganizowania spotkania, po wcześniejszym umówieniu się, na terenie Kompleksu Sportowego na ul. Niegocińskiej 2A w Warszawie. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.